Stałe urządzenia gaśnicze na gaz HFC 227ea (FM200®, FE227™)

Gaszenie gazem

Oferujemy Państwu pełen zakres zabezpieczeń przeciwpożarowych, a w szczególności stałe urządzenia gaśnicze oparte na gazach w tym HFC227ea (znane również pod nazwą FM200) oraz gazach obojętnych (INERGEN IG541, Proinert – IG55, ARGON IG01).
        
Na naszych stronach zapoznamy Państwa z zagadnieniami związanymi ze środkami gaśniczymi, zasadami ich działania, budową systemu gaśniczego oraz sposobem, w jaki wykonuje się gaszenie gazem. Piszemy też na temat wymagań, dotyczących pomieszczeń chronionych (opracowane na podstawie pracy dyplomowej SGSP Aleksandra Parys 2007 r).

Elementy składowe systemu i ich dobór

Każde pomieszczenie przeznaczone do ochrony Stałym Urządzeniem Gaśniczym Gazowym musi być indywidualnie potraktowane. Aby gaszenie gazem rzeczywiście było skuteczne, dobór elementów składowych powinien być dopasowany do panujących warunków:
 • kubatury pomieszczenia
 • przeznaczenia pomieszczenia (elektronika, papier, paliwa płynne itp.)
 • warunków pracy pomieszczenia (temperatura, jej możliwe zmiany, zakurzenie, przepływy powietrza)
 • występowania przestrzeni technologicznych np.: podłogi technicznej lub sufitu podwieszanego
 • występowania elementów architektonicznych np.: podciągów, słupów
 • planowanego ustawienia urządzeń
 • innych instalacji w pomieszczeniu (klimatyzacja, wentylacja)
 • integracji systemu z innymi systemami budynku (SAP, BMS)
Wybór miejsca instalacji butli oraz prowadzenie rurociągów ustala się na podstawie uzgodnień na miejscu instalacji z uwzględnieniem ww. elementów. Wszystkie obliczenia, dobór dysz i butli dokonuje się przy pomocy programu komputerowego oraz na podstawie wytycznych producenta urządzeń, za pomocą których wykonuje się gaszenie gazem.

Za pomocą programu komputerowego dobierane są:
 • Średnice i długości rur,
 • Średnice otworów dysz wylotowych,
 • Masa środka gaśniczego,
 • Rodzaj butli do przechowywania środka gaśniczego,
 • Czas wypływu środka gaśniczego HFC227ea (6-10s),
 • Stężenie środka gaśniczego.
W skład systemu wchodzą następujące główne elementy, których ilość zależy od ww. punktów:

a) Część hydrauliczna

 • środek gaśniczy HFC227ea przechowywany jest w butlach z zaworem szybko otwierającym się. Typoszereg dostępnych butli: 5-180 l. pozwala dostarczyć wymaganą ilość gazu w najmniejszej z możliwych butli. Butle można łączyć w zestawy połączone kolektorem zbiorczym gazu.
 • Wspornik butli: służy do bezpiecznego mocowania butli do ściany lub konstrukcji nośnej. Posiada budowę dostosowaną do mocowania ściennego. Butla jest przewidziana do montażu na posadzce. Na kompletny wspornik składają się taśma stalowa, stalowa szyna oraz śruby z nakrętkami.
 • Butla posiada zawór wyzwalający. Zawór ten ma wbudowany manometr wskazujący aktualne ciśnienie w butli.

  Zawór wyposażony jest w przyłącza do montażu:
  • czujnika niskiego ciśnienia wraz z manometrem,
  • elementu wyzwalającego (elektrozawór).
 
 • układ uruchamiający (elektrozawór): jest to element wyzwalający zamontowany na głowicy zaworu butli. Jest on przystosowany do połączenia z ręcznym wyzwalaczem mechanicznym, umożliwiającym ręczne wyzwolenie gazu w przypadku potrzeby natychmiastowego uwolnienia środka gaśniczego bądź w przypadku awarii systemu elektrycznego wyzwalania gazu. Elektrozawór łączy się z centralą sterowania gaszeniem monitorowaną linią. Uwolnienie środka gaśniczego następuje po podaniu na elektrozawór impulsu elektrycznego.
 
 • układ kontrolujący (czujnik niskiego ciśnienia, czujnik wyzwolenia) zamontowany jest bezpośrednio na zaworze butli służy do wskazywania niskiego ciśnienia w butli. Przy spadku ciśnienia (do 19 bar, normalnie ~ 25 bar) styki rozwierają się dając sygnał o wycieku gazu. W centrali gaszenia będzie to sygnalizowane jako uszkodzenie.
 
 • przewody rurowe rozprowadzające (rury stalowe ocynkowane bez szwu).

  Orurowanie służy do rozsyłania gazu do dysz wylotowych. Obliczenia hydrauliczne przeprowadzane są za pomocą specjalnego programu dzięki któremu dobierane są średnice rur oraz parametry dysz wyrzutowych.
 • dysze wyrzutowe na końcach rurociągu.

  Dysze wyrzutowe są ostatnim etapem przepływu gazu. Dysze dobierane są zgodnie z  obliczeniami hydraulicznymi oraz z deklarowanym przez producenta zasięgiem

a) Część elektryczna
 • Centrala Sterowania Gaszeniem (CSG) - składa się z jednostki sterującej
  i dwóch akumulatorów. Centralę umieszcza się w pomieszczeniu chronionym
  lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, ewentualnie w pomieszczeniu całodobowego monitoringu.
 • przycisk START GASZENIA – służący do ręcznego elektrycznego uruchomienia instalacji – umiejscawiany przy każdych drzwiach wejściowych
  do pomieszczenia chronionego. Wg przepisów obowiązkowo montowany
  na zewnątrz pomieszczenia, w szczególnych przypadkach jest dublowany wewnątrz pomieszczenia.
 • przycisk STOP GASZENIA – służący do wstrzymania procedur gaśniczych – umiejscawiany przy każdych drzwiach wejściowych do pomieszczenia chronionego. Wg przepisów obowiązkowo montowany wewnątrz pomieszczenia, w szczególnych przypadkach jest dublowany na zewnątrz pomieszczenia.
 • czujki dymu wraz z gniazdami dobierane są w zależności od rodzaju materiałów przechowywanych w chronionym pomieszczeniu. Montowane zarówno
  w przestrzeni głównej jak i w przestrzeniach podpodłogowych i nadsufitowych.  Rozmieszczenie, odległość miedzy czujkami i liczba czujek w danej przestrzeni zależna jest od powierzchni pomieszczenia oraz jego architektury (np.: uwzględnienie podciągów na suficie).

W przypadku, gdy przestrzeń technologiczna (podpodłogowa lub nadsufitowa) jest bardzo niska (poniżej 25 cm) i niemożliwe jest zamontowanie tam czujek, stosuje się perforację paneli podłogowych lub sufitowych na powierzchni minimum 15%.

 • sygnalizatory optyczno-akustyczne z opisem w języku polskim (na życzenie
  w języku angielskim) służą do ostrzeżenia personelu o rozpoczęciu procedury gaśniczej - sygnał przerywany od momentu rozpoczęcia procedury gaśniczej
  do wyzwolenia środka gaśniczego. T = 30 - 60 s.

Instaluje się trzy rodzaje sygnalizatorów.

  • Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnątrz pomieszczenia bez opisu.
  • Sygnalizator optyczny – plafon umieszczany w widocznym miejscu nad każdymi drzwiami pomieszczenia.
   • Wewnątrz pomieszczenia sygnalizator z napisem „UWAGA! AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE„ zostaje podświetlony w momencie wejścia centrali w alarm II stopnia.
   • Na zewnątrz sygnalizator z napisem „UWAGA! GAZ NIE WCHODZIĆ” podświetlany w momencie wyzwolenia środka gaśniczego.
 • klapy pożarowe wyposażone w siłowniki ze sprężyną powrotną o odpowiedniej odporności ogniowej EIS.
 • klapa obciążeniowa – W pomieszczeniu gaszonym SUG w momencie wyzwolenia gazu w sposób znaczy wzrasta ciśnienie. W celu zabezpieczenia ścian, okien, drzwi oraz innych instalacji przed uszkodzeniem należy zastosować odpowiednie urządzenie odciążające – klapę obciążeniową posiadającą odpowiednią odporność ogniową EIS, wyposażoną w siłownik elektryczny. Klapa ta jest sterowana z CSG lub za pośrednictwem centrali SAP lub BMS i jest otwierana na czas wyładowania gazu gaśniczego. Montowana jest na zewnątrz pomieszczenia do kanału wentylacyjnego lub na zewnątrz budynku.
 • Czynną powierzchnię klapy obciążeniowej oblicza się na podstawie wytycznych VdS redukująca przyrost ciśnienia w pomieszczeniu do wyzwoleniu środka gaśniczego.
 • zasilacz do urządzeń przeciwpożarowych z akumulatorami 12V/28Ah,
 • przewody kablowe dla poszczególnych elementów systemu:
  • HDGs 3x2,5 PH30 – zasilanie 230 V centrali sterowania gaszeniem
   i zasilacza do urządzeń ppoż.,
  • HDGs 2x1 PH90 – linie przycisków START i STOP, sygnalizatorów optycznych i optyczno – akustycznych, elementów wyzwalających (HDGs 3x1,5) oraz czujnika wyzwolenia środka gaśniczego, linia
   od zasilacza ppoż. do klapy pożarowej,
  • YnTKSYekw 1x2x0,8 – linie czujek pożarowych, czujnika niskiego ciśnienia.

Rysunek 1. Rozmieszczenie elementów systemu gaszenia gazem

1. Zbiorniki ze środkiem gaśniczym (dopuszczony jest montaż butli wewnątrz pomieszczenia chronionego 2. kolektor podłączony do 3. rurociągu zakończonego 4. dyszami gaśniczymi. 5. centrala sterująca gaszeniem (możliwy montaż wewnątrz pomieszczenia chronionego) 6. linia dozorowa z czujkami. 7. przycisk wstrzymania (kolor niebieski) montowany wewnątrz pomieszczenia oraz 8. przycisk start (kolor żółty) montowany na zewnątrz pomieszczenia. 9. samozamykacz drzwi 10 sygnalizatory: akustyczny montowany wewnątrz pomieszczenia, optyczny montowany nad drzwiami wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. 11. elektrozawór uruchamiający instalację

Wymagania dotyczące chronionych pomieszczeń

a) szczelność pomieszczenia

Poprawne działanie instalacji gaśniczej na gaz HFC227ea wymaga zapewnienia gazoszczelności przegród budowlanych pomiędzy strefami chronionymi instalacją a strefami nie chronionymi tą instalacją.

Standardowe prace polegają na:

 • zamontowaniu samozamykaczy na wszystkich drzwiach chronionego pomieszczenia.
 • zamontowanie siłowników na otwieralnych kwaterach okien w celu zamknięcia ich w chwili wykrycia pożaru (przed wyzwoleniem środka gaśniczego).
  W przypadku gdy w pomieszczeniu znajdują się nieotwieralne okna siłowniki
  są zbędne.
 • usunięciu nieszczelności istniejących w przegrodach budowlanych pomiędzy przestrzeniami chronionymi SUG a pomieszczeniami nie chronionymi tą instalacją (np. uszczelnienie przepustów kablowych lub poprowadzenie ścian
  w przestrzeniach nadsufitowych do stropu właściwego).

Sprawdzenie szczelności chronionego pomieszczenia jest możliwe za pomocą techniki wentylatora drzwiowego (door fan test). Zgodnie z normą ISO 14520 wskazane jest wykonanie takiego testu przed uruchomieniem instalacji, a także
po każdych zmianach w pomieszczeniu chronionym, mogących wpłynąć na jego szczelność.

b) Odporność ogniowa pomieszczenia:

Odporność ogniowa pomieszczenia stanowiącego strefę gaszenia, jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. (odporność ogniowa ściany, drzwi oraz okien w zależności od klasy odporności ogniowej budynku)

c) Wytrzymałość ciśnieniowa pomieszczenia:

Wytrzymałość ścian pomieszczenia chronionego powinna być odporna na nadciśnienie 400 Pa.

Montaż instalacji

Montaż butli

Do przechowywania środka gaśniczego HFC 227ea służą butle z zaworami szybko otwierającymi się. Butle z podłączonym do nich orurowaniem stanowią instalacje hydrauliczne. Butle przymocowywane są do ściany obejmami stalowymi dostarczanymi przez producenta wraz z butlą. Zbiorniki napełniane są poza miejscem montażu.

Orurowanie

Orurowanie służy do rozsyłania gazu do dysz wylotowych. Ich średnice, długości oraz rozmieszczenie uwarunkowane są obliczeniami hydraulicznymi. Obliczenia te przeprowadzane są za pomocą specjalnego programu komputerowego.
Orurowanie wykonywane jest z rur stalowych (ocynkowanych) bez szwu, za pomocą łączeń gwintowych uszczelnianych teflonem. Rury mocuje się za pomocą obejm i zawiesi przytwierdzanych do stałych elementów konstrukcyjnych pomieszczenia.
Sposób montażu przy zmianie kierunku rur:

Maksymalny rozstaw podpór (zawiesi) do rur wg poniższej Tabeli

Średnica rur [mm]

Maksymalna odległość między podporami [m]

Maksymalna odległość podpory od dyszy [m]

DN 20

1,80

0,10

DN 32

2,40

0,25

DN50

3,40

0,25

Tabela 2 – rozstaw podpór do rur.

W celu sprawdzenia poprawności wykonania instalacji przeprowadza się próbę ciśnieniową. Próbę potwierdza się protokołem.

Dysze wylotowe

Dysze wyrzutowe są ostatnim etapem przepływu gazu. Dysze montuje się zgodnie z dokumentacją i obliczeniami. Dysz wylotowych nie wolno malować Drożność dysz sprawdzana jest przed montażem oraz w czasie każdego przeglądu konserwacyjnego.  Sposób montażu dyszy gaśniczej:

Czujki dymu:

Czujki, między którymi ma wystąpić koincydencja montuje się w odległości 1m. Odstępy czujek od ścian nie mogą być mniejsze niż 0,5 m. Odległość czujek od podciągów, kanałów wentylacyjnych przebiegających w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu, nie mniejsza od 0,5 m. Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych to 1,5 m. Otoczenie czujki wolne w odległości min. 0,5 m. Czujki w przestrzeni podpodłogowej oraz nadsufitowej wyposażone muszą być we wskaźniki zadziałania. Wskaźniki umieszcza się na najbliższej ścianie na wysokości około 1m. Płyty podłogowe pod którymi znajdują się czujki są wyraźnie oznakowane, np. naklejką z czerwonym kołem.

Okablowanie:

Kable HDGs PH90 mocuje się za pomocą uchwytów zapewniających odporność ogniową PH90 w technice co 300 mm. Elementy systemu muszą być uziemione.

Klapa odciążeniowa:

Klapa służąca do odciążenia ciśnieniowego montowana jest na zewnątrz pomieszczenia do kanału wentylacyjnego lub na zewnątrz budynku w technologii zapewniającej odporność ogniową w momencie zamknięcia.

Algorytmy działania instalacji

Czujki pożarowe mają za zadanie wykrycie zagrożenia pożarowego i realizację szczegółowych procedur wg określonych algorytmów. Modułem wykonawczym procedur gaśniczych jest centrala gaszenia gazem. Centrala nadzoruje pracę sygnalizatorów optyczno-akustycznych w pomieszczeniu i przed wejściem do strefy chronionej, czujek pożarowych, przycisków START GASZENIA i STOP GASZENIA, kontroluje stan ciśnienia w butli.
W celu monitorowania stanu pracy centrali gaszenia do centrali SSP przekazywane są następujące sygnały (opcja):

 • pożar w serwerowni (alarm I stopnia),
 • alarm ogólny w serwerowni (alarm II stopnia),
 • uszkodzenie CSG.

Istnieją dwa sposoby uruchamiania instalacji gaśniczej:

 • uruchomienie samoczynne,
 • uruchomienie ręczne elektryczne.
a) uruchomienie automatyczne

Sygnał z dwóch czujek pożarowych w koincydencji rozpoczynał będzie procedurę gaśniczą.

Algorytm uruchomienia samoczynnego – procedury działania.

Uruchomienie instalacji realizowane przez system wykrywania pożaru:

 • alarm I stopnia – zadziałanie jednej czujki,
 • sygnał alarmu I stopnia w CSG,
 • podanie alarmu I stopnia do centrali ogólno budynkowej,
 • na sygnał alarmu I stopnia podanie sygnału z CSG do otwarcia klapy odciążającej,
 • sygnalizacja akustyczna i optyczna w pomieszczeniu chronionym.

Reakcja – zwiad – sprawdzenie pomieszczenia i podjęcie działań prewencyjnych.

 • alarm II stopnia – zadziałanie dwóch czujek pożarowych na dwóch liniach (koincydencja) w pomieszczeniu chronionym,
 • sygnał alarmu II stopnia w centrali SUG,
 • podanie sygnału alarmu II stopnia sygnał do zamknięcia klap ppoż.
  w obrębie serwerowni – uszczelnienie pomieszczenia (opcja – za pośrednictwem SSP)
 • na sygnał wyzwolenia środka gaśniczego zamknięcie klapy odciążającej,
 • rozpoczęcie procedury gaśniczej,
 • sygnał akustyczny i optyczny wewnątrz pomieszczenia chronionego,
 • rozpoczęcie odliczania czasu do wyzwolenia gazu, tzw. czas ewakuacji – 30 - 60s.

Reakcja – usunięcie przyczyny alarmu, podjęcie akcji gaśniczej, możliwość zatrzymania procedury gaśniczej przyciskiem STOP GASZENIA w trakcie odliczania, przed wyzwoleniem gazu (ponowne wznowienie procedury po zwolnieniu przycisku - czas ewakuacji liczony od początku). Przerwanie lub blokada gaszenia za pomocą przycisku BLOKADA GASZENIA (na panelu centrali sterowania gaszeniem).
W przypadku braku reakcji następuje:

WYZWOLENIE ŚRODKA GAŚNICZEGO

 • sygnał akustyczny i optyczny (ciągły) wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

Reakcja – zakaz wstępu do pomieszczenia ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzi możliwość obniżenia skuteczności działania środka gaśniczego poprzez obniżenie jego stężenia. Inne działania należy dostosować do decyzji kierującego działaniami ratowniczo – gaśniczymi. Zachować szczelność pomieszczenia
po wyzwoleniu środka gaśniczego przez 10 – 15 minut.

Powrót centrali do stanu dozorowania po skasowaniu stanu alarmowania.

Integracja systemu z innymi systemami

Z centrali sterowania gaszeniem mogą być przesyłane do centrali pożarowej ogólno budynkowej ze stałym nadzorem następujące sygnały:

 • Alarm I stopnia,
 • Alarm II stopnia,
 • Uszkodzenie ogólne.

Monitorowanie wyszczególnionych stanów pracy CSG zapewnia optymalną kontrolę nad jej pracą. W obiekcie należy określić odpowiednie procedury postępowania/reagowania na poszczególne sygnały centrali. Przy alarmie I stopnia konieczny niezwłoczny zwiad – określenie czy alarm jest fałszywy/prawdziwy – przerwanie/przyspieszenie procedury gaszenia.

Odbierane sygnały z CSG przez centralę SSP mogą uruchamiać następującą procedurę:

 • Sygnał alarmu I stopnia – informacja na panelu centrali SSP – zwiad do pomieszczenia serwerowni,
 • Sygnał alarmu II stopnia – uszczelnienie pomieszczenia, zamknięcie klap pożarowych odcinających na kanałach wentylacyjnych,
 • Uszkodzenie ogólne – informacja na panelu centrali SSP – zwiad do pomieszczenia serwerowni.

Sterowanie klapą odciążającą z CSG lub SSP – otwarcie na czas wyładowania środka gaśniczego – pozycja normalna zamknięta.

Należy przewidzieć zatrzymanie wentylatorów na/wywiewnych przed zamknięciem klap pożarowych na danych kanałach wentylacyjnych.

W przypadku zagrożenia pożarowego poza pomieszczeniem chronionym SUG, centrala SSP powinna realizować następującą procedurę:

 • Zamknięcie klap pożarowych w obrębie serwerowni w celu uniknięcia przedostania się dymu do serwerowni kanałami wentylacyjnymi.

Wytyczne dla innych branż

Instalacje sanitarne – wentylacja i klimatyzacja.

Kanały wentylacyjne w miejscach przejścia przez oddzielenie przeciwpożarowe należy wyposażyć w klapy pożarowe odcinające o odpowiedniej odporności ogniowej EIS.
Zamknięcie klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych przed wyzwoleniem środka gaśniczego. Sterowanie z CSG lub SSP. Przewietrzanie pomieszczenia serwerowni po akcji gaśniczej po otwarciu klap pożarowych i odprowadzeniu produktów spalania i gazu gaśniczego przez instalację wyciągową na zewnątrz budynku.

Architektura - aranżacja wnętrz

Pomieszczenie chronione powinno stanowić wydzieloną strefę pożarową. Nie należy blokować otwartych drzwi wyjściowych z pomieszczenia chronionego.
Na drzwiach prowadzących do pomieszczenia z SUG należy umieścić tabliczkę informującą o obecności środka gaśniczego.
Pomieszczenie chronione musi być szczelne. Wszystkie przejścia pomiędzy strefami chronionymi gazem a strefami niechronionymi należy wykonać jako szczelne.
Przejścia instalacyjne należy uszczelnić za pomocą systemów posiadających odpowiednią aprobatę (np.: Promat, Hilti), zgodnie z wytycznymi producenta.
W pomieszczeniu stosować oszklenie wzmacniane siatką metalową.

Branża elektryczna

Doprowadzenie zasilania do centrali sterowania gaszeniem  kablem
HDGs 3x2,5 PH30.
Zasilacz sieciowy centrali powinien być zasilany z wydzielonego pola rozdzielni głównej serwerowni sprzed wyłącznika ppoż. Obwód zasilania powinien być zabezpieczony zabezpieczeniem różnicowym. Bezpiecznik powinien być oznaczony w wyraźny sposób Zasilanie SUG, Nie wyłączać. Tablica rozdzielni niskiego napięcia powinna być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych.
Należy wykonać uziemienie w pomieszczeniu.

Zjawiska towarzyszące wyzwoleniu środka gaśniczego

Podczas wyzwalania gazu mają miejsce następujące zjawiska:

 • Podmuch –  wyzwolenie kilkudziesięciu kilogramów gazu w czasie mniejszym niż 10 s powoduje powstanie silnych prądów powietrza zdolnych przesuwać luźne elementy wyposażenia biura. Z reguły jednak poza porozrzucanymi kartkami nie notuje się ubocznych skutków.
 • Hałas – wyzwolenie gazu jest przyczyną hałasu o dość dużym natężeniu nie powodującym jednak uszkodzenia słuchu.
 • Zamglenie – w chwili wyzwolenia gazu nastąpi zamglenie w pobliżu dysz, które ograniczy widzialność i zniknie w chwilę po całkowitym wypuszczeniu gazu.
 • Nadciśnienie – rozprężanie się gazu w chwili wyzwolenia powoduje przyrost ciśnienia.

Zalecenia zwiększające bezpieczeństwo personelu

 • należy zapewnić i właściwie utrzymywać drogi, przejścia i dojścia ewakuacyjne,
 • należy zapewnić oświetlenie bezpieczeństwa i jeżeli potrzeba znaki kierunkowe dla zapewnienia szybkiej i bezpiecznej ewakuacji,
 • należy zorganizować system poszukiwania i ratowania osób, które mogły stracić przytomność w chronionych przestrzeniach. Należy w związku z tym zapewnić personel przeszkolony w udzielaniu pomocy, łącznie z resuscytacją krążeniowo-oddechową, wyposażony w sprzęt ochrony dróg oddechowych, który w każdej chwili będzie gotowy do podjęcia działań,
 • W wyjściach z przestrzeni zagrożonych należy stosować drzwi otwierające się na zewnątrz, z samozamykaczami, a tam, gdzie drzwi wyposażone są w zamki zatrzaskowe instalować zamki przeciwpaniczne,
 • należy opracować metodę wentylacji chronionych przestrzeni, która odprowadzi gazy po ugaszeniu pożaru i upływie czasu retencji.

Konieczne jest rozważenie wszelkich innych przedsięwzięć i środków zabezpieczających, które mogą poprawić bezpieczeństwo osób narażonych na działanie gazu gaśniczego, jak szkolenie personelu, znaki ostrzegawcze, alarmy ewakuacyjne, aparaty ucieczkowe, plany ewakuacyjne i ćwiczenia przeciwpożarowe.

Postępowanie na wypadek pożaru

W razie wystąpienia pożaru należy zastosować się do następujących wytycznych:

 • Po usłyszeniu alarmu niezwłocznie opuścić chronione pomieszczenie i postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi w budynku.
 • Instalacja gaśnicza uruchamia się automatycznie. Może być również uruchamiana ręcznie za pomocą przycisku umieszczonego na zewnątrz pomieszczenia. Przed uruchomieniem ręcznym upewnić się, że drzwi i okna w pomieszczeniu są zamknięte.
 • Gaz gaśniczy w całości wydostaje się do pomieszczenia w czasie 6-10 s.

Czynności po wyzwoleniu gazu

Po każdym zadziałaniu systemu należy postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi w budynku (jeżeli brak, należy je określić).
Po upewnieniu się, że pożar został ugaszony całkowicie (10-15 minut od wyzwolenia środka gaśniczego) należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie z produktów spalania i samego gazu do całkowitego ich usunięcia. Należy wydalić niebezpieczną atmosferę na zewnątrz budynku, a nie do pomieszczeń znajdujących się obok. Do tego celu można wykorzystać  np.: instalację wyciągową. Po wyzwoleniu gazu należy bezzwłocznie skontaktować się ze specjalistyczną  firmą dostarczającą wyposażenie w celu ponownego napełnienia butli środkiem gaśniczym.

Warunki odbioru SUG

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru:
 • oświadczenie montującego system o wykonaniu instalacji zgodnie z dokumentacją,
 • protokół z przeprowadzenia prób ciśnieniowych rurociągów,
 • protokół z testu szczelności pomieszczenia za pomocą wentylatora drzwiowego,
 • protokół poprawności działania elementów systemu.
Testy wykonywane podczas odbioru:
 • sprawdzenie wymaganych protokołów,
 • sprawdzenie procedury uruchamiania automatycznego,
 • sprawdzenie procedury uruchamiania ręcznego (przycisk START),
 • sprawdzenie możliwości wstrzymania odliczania (przycisk STOP),
 • sprawdzenie wznowienia ponownego odliczania (przycisk STOP),
 • sprawdzenie czasu opóźnienia do wyzwolenia środka gaśniczego (T = 30 -60 s),
 • sprawdzenie działania sygnalizatorów,
 • sprawdzenie współdziałania instalacji z klapami ppoż.,
 • sprawdzenie współdziałania instalacji z wentylatorami,
 • sprawdzenie współdziałania instalacji gaszenia z SSP,
 • sprawdzenie sygnalizacji alarmu wstępnego (alarmu I stopnia),
 • sprawdzenie sygnalizacji alarmu II stopnia,
 • sprawdzenie sygnalizacji wyzwolenia środka gaśniczego,
 • sprawdzenie uszkodzeń linii sygnałowych oraz dozorowych,
 • sprawdzenie poprawności zasilania podstawowego,
 • sprawdzenia automatycznego przejścia na zasilanie awaryjne,
 • sprawdzenie poprawnej pojemności akumulatorów (2 akumulatory 12V, 7Ah),
 • sprawdzenie automatycznego powrotu na zasilanie podstawowe.

Każdy pracownik obsługujący pomieszczenia chronione gazem FM-200® powinien zostać przeszkolony z zakresu działania i użytkowania Stałego Urządzenia Gaśniczego. Szkolenie należy potwierdzane jest odpowiednim protokołem.

Konserwacja, serwis oraz zalecenia dla użytkownika:

Niezwłocznie po odbiorze instalacji należy przekazać ją do konserwacji specjalistycznej firmie posiadającej autoryzację.
Zaleca się utrzymywanie w pomieszczeniu stałej  temperatury 20°C (lub innej, wcześniej zadeklarowanej przed zaprojektowaniem systemu). Niewłaściwa temperatura może spowodować wskazywanie czerwonego pola na manometrze oraz uszkodzenie centrali (czujnika niskiego ciśnienia).
Butli ze środkiem gaśniczym nie należy zastawiać. Dostęp do nich i wymiana nie może być utrudniona.

Kontrola cotygodniowa


Należy sprawdzić przynajmniej raz w tygodniu:

 • ciśnienie w butlach. Wskazówka manometru powinna znajdować się na zielonym polu
 • Należy przeprowadzać oględziny zewnętrzne w strefie chronionej:
  • czy niema niedozwolonych otworów,
  • czy nie uszkodzono mechanizmów samowyzwalacza,
  • czy w pomieszczeniu chronionym znajdują się znaki ostrzegawcze,
  • czy nie zmienił się sposób użytkowania bronionej przestrzeni,
  • czy nie zmienił się układ pomieszczenia w sposób wpływający na wypływ i rozprzestrzenianie się gazu w pomieszczeniu.

Kontrola comiesięczna

Należy sprawdzić raz w miesiącu:

 • czy elementy ostrzegania i alarmowania a także czujki pożarowe i inne elementy detekcyjne, a też dysze nie są zaklejone, zasłonięte lub uszkodzone,
 • czy obsługa pomieszczenia chronionego została przeszkolona z zakresu działania instalacji.

W przypadku zaniedbania któregokolwiek z ww. czynników system gaśniczy może zadziałać niepoprawnie.

 
     
 
 
o firmie | oferta | projekt | kontakt | mapa strony
 
 

projekt: ADF Studio | hosting: USLUGI.IT